Gestió integral del risc

Implicació del Consell d’Administració mitjançant l’aprovació de les polítiques en matèria de gestió de riscos.

Establiment de marcs de control i gestió de riscos per a cada tipologia de risc amb unes responsabilitats definides i uns límits d’assumpció de risc clarament establerts.

Creació de departaments especialistes en el control i la gestió de cada tipologia de risc per assegurar una adequada segregació de funcions entre les àrees de negoci i les de control de riscos.

Desenvolupament de plans de formació en gestió de riscos per a tots els nivells de l’estructura organitzativa, en funció de les necessitats de cada nivell de responsabilitat, amb l’objectiu que tothom sigui conscient dels riscos inherents a la seva activitat així com de les polítiques, procediments i límits interns existents.

Implicació del Consell d’Administració mitjançant l’aprovació de les polítiques en matèria de gestió de riscos.

Establiment de marcs de control i gestió de riscos per a cada tipologia de risc amb unes responsabilitats definides i uns límits d’assumpció de risc clarament establerts.

Creació de departaments especialistes en el control i la gestió de cada tipologia de risc per assegurar una adequada segregació de funcions entre les àrees de negoci i les de control de riscos.

Desenvolupament de plans de formació en gestió de riscos per a tots els nivells de l’estructura organitzativa, en funció de les necessitats de cada nivell de responsabilitat, amb l’objectiu que tothom sigui conscient dels riscos inherents a la seva activitat així com de les polítiques, procediments i límits interns existents.

El nostre sistema de govern corporatiu s’estructura en un marc que defineix les responsabilitats en la gestió del risc seguint el model de les tres línies de defensa.

Primera línia

Segona línia

Tercera línia