Consell d'Administració

Òrgan de representació plena, li corresponen les facultats de govern del Banc. Aprova les directrius bàsiques d’actuació a més de l’estratègia i les polítiques de risc, de control intern i de compliment normatiu, amb la doble funció de gestió i supervisió de l’entitat.

Òrgans de govern d’Accionistes

Junta General d’Accionistes

Integrada per tots els accionistes de l’entitat, adopta les decisions finals en les qüestions rellevants per a l’entitat.

Consell d’Administració

Òrgan de representació plena, li corresponen les facultats de govern del Banc. Aprova les directrius bàsiques d’actuació a més de l’estratègia i les polítiques de risc, de control intern i de compliment normatiu, amb la doble funció de gestió i supervisió de l’entitat.

Comissions delegades

Tenen la funció d’assistir el Consell en la presa de decisions estratègiques.

Comissió d’Auditoria i Riscos

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comissió Preparatòria

Comissió d’Auditoria i Riscos

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comissió Preparatòria

Consell d’Administració de Crèdit Andorrà

Òrgan de representació plena, li corresponen les facultats de govern del Banc. Aprova les directrius bàsiques d’actuació a més de l’estratègia i les polítiques de risc, de control intern i de compliment normatiu, amb la doble funció de gestió i supervisió de l’entitat.

President

Antoni Pintat Mas

Conseller executiu
i director general

Xavier Cornella Castel

Conseller independent

Alfons Casanova Martí

Vicepresident

Jaume Casal Mor

Consellera

Rosa Pintat Santolària

Conseller independent

André Roelants

Secretari (no conseller)

Àngel Cadena Falip