Termes de protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La informació i/o les dades personals que ens proporcioni s'inclouran en un fitxer el responsable del qual és:

 • Identitat: Crèdit Andorrà, SA (des d’ara “el Banc”), A-700068-C
 • Adreça postal: Avinguda de Meritxell, núm. 80, AD500 Andorra la Vella
 • Telèfon: 00 376 888888

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El Banc tractarà totes les dades personals subministrades voluntàriament per les persones interessades per a les finalitats següents:

 • La gestió de la sol·licitud formulada.
 • La realització d’estudis i càlculs estadístics, enquestes, anàlisis de tendències del mercat i control de qualitat.
 • El manteniment i la gestió integral i centralitzada de les seves dades amb les diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà.

Totes les dades obtingudes, com també els tractaments i les finalitats indicats anteriorment, són necessaris o guarden relació amb l'adequada gestió de la sol·licitud formulada i la satisfacció de les necessitats dels interessats sobre la base de les sol·licituds d'informació o els suggeriments i/o les opinions formulades.

En cas que no s'hi hagi oposat expressament, entra dins de les finalitats acceptades l'enviament d'informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, articles promocionals i campanyes de fidelització del Banc i de les diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà (https://www.creditandorragroup.com/ca) o d'aquelles entitats terceres amb les quals qualsevol empresa del Grup Crèdit Andorrà hagi subscrit acords de col·laboració.

Sobre la base de la informació facilitada (tret de les dades pertanyents a categories especials), elaborarem diferents perfils en funció dels seus interessos i les seves necessitats i de l'estratègia de negoci del Grup Crèdit Andorrà, i com a conseqüència es prendran decisions automatitzades. No es tractaran, en cap cas, dades de menors per a l'elaboració de perfils. En tot cas, vostè té dret a obtenir la intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió individual automatitzada a través dels canals establerts a l'apartat “Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?”.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini determinat sobre la base dels criteris següents: (i) obligació legal de conservació; (ii) temps necessari per complir la finalitat per a la qual les dades han estat recollides, i (iii) sol·licitud de supressió per part de l'interessat en els supòsits en què sigui necessari.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses a l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” és l'interès legítim partint de la informació voluntàriament aportada per mitjà del corresponent formulari. L'oferta prospectiva de productes i serveis inclosa a l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” es basa en el consentiment que, si escaigués, vostè hagi atorgat. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

El Banc podrà comunicar les seves dades exclusivament per a les finalitats indicades a l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” a d’altres entitats pertanyents al Grup Crèdit Andorrà (https://www.creditandorragroup.com/ca) i a d’altres persones físiques o jurídiques amb les quals les diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà subscriguin acords de col·laboració.

En el marc de les comunicacions indicades al paràgraf anterior, es podran realitzar transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals existeixi o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea respecte d'aquests. Les transferències internacionals a països que no puguin garantir un nivell de protecció adequat tindran caràcter excepcional i estaran sempre emparades per la corresponent autorització de l'autoritat pública competent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l'abast establert a la normativa vigent, qualsevol persona té dret a:

 • confirmar si al Banc estem tractant dades personals que li concerneixin o no, i a accedir a les mateixes i a la informació relacionada amb el seu tractament.
 • sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • sol·licitar la supressió de les dades quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, cas en què el Banc deixarà de tractar les dades, tret de per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
 • sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què les quals únicament podran ser tractades amb el seu consentiment, tret de la seva conservació i utilització per a l'exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió Europea o d'un determinat Estat membre. 
 • oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què el Banc deixarà de tractar les dades, tret de per a la defensa de possibles reclamacions.
 • rebre en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat al Banc, o sol·licitar al Banc que les transmeti directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible. 
 • retirar el consentiment atorgat, en el seu cas, per a la finalitat inclosa a l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant un representant legal o voluntari, a través d’una comunicació escrita adreçada a la Agència Andorrana de Protecció de Dades, Carrer Dr. Vilanova núm. 15, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra.

L'interessat pot presentar una reclamació davant de la Agència Andorrana de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, a través de la pàgina web habilitada a aquests efectes per l'Autoritat de Control corresponent.