Govern Corporatiu

Junta General d'Accionistes
Junta General d'Accionistes

Màxim òrgan de decisió del Banc que, integrat per tots els accionistes, adopta les decisions finals en les qüestions rellevants per a l’entitat.

Consell d’administració
Consell d’administració

Òrgan de representació plena, li corresponen les facultats de govern del Banc.

Comissions del Consell
Comissions del Consell

Tenen la funció d’assistir el Consell en la presa de decisions estratègiques.

Comitè Executiu
Comitè Executiu

Òrgan responsable de la direcció i la coordinació del Grup Crèdit Andorrà, li correspon implementar l’estratègia, les polítiques i sistemes de gestió, els controls i els riscos.

Codi ètic i de conducta
Codi ètic i de conducta

Té la finalitat d’establir i fer respectar els principis ètics que han de governar els negocis i les activitats que duu a terme el Grup.

Gestió del risc
Gestió del risc

Correspon a la Comissió delegada d’Auditoria i Riscos establir i supervisar l’estratègia general de riscos i la política de riscos del Banc i del Grup.

Espai de l'accionista