Grup Assegurador

CA Vincles

CA Vincles és una consultoria de serveis actuarials i financers, amb una àmplia experiència en el mercat assegurador i en el sector de la previsió social i les pensions, tant a Andorra i a Espanya com a països de l’Amèrica Llatina.

L’objectiu principal és desenvolupar estudis que permetin assessorar i gestionar el risc i proporcionar estratègies d’optimització dels recursos financers de les empreses.

Green
CA

Els serveis de Consultoria de Previsió Social estableixen mesures per garantir un cert nivell assistencial als empleats, oferint-los una sèrie de prestacions davant situacions de necessitats  socials i econòmiques.

Consultoría de previsió social
Black
CA

El servei de Consultoria Actuarial, adreçat a companyies d’assegurances, gestores de fons de pensions i mutualitats de previsió, posen a disposició el coneixement i l’experiència adquirits gràcies a la presència en diferents mercats asseguradors.

Consultoria Actuarial