Avís legal

Informació legal sobre CRÈDIT ANDORRÀ, SA

El present lloc web és titularitat de Crèdit Andorrà, SA, societat mercantil inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra, amb el número 1673, llibre B-1, foli 70, inscripció de data 26 de novembre de 1970, i domiciliada a Andorra la Vella, avinguda de Meritxell, núm. 80; telèfon número 88 88 88 i adreça de correu electrònic: info@creditandorragroup.com.

Termes legals

El present lloc web i la informació continguda en aquest té caràcter merament informatiu a títol de presentació dels productes i serveis que presten totes les societats del Grup Crèdit  Andorrà i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei. Aquest lloc web no proporciona informació detallada ni completa dels productes i/o serveis, ni té caràcter de recomanació d’inversió ni d'assessorament legal ni financer, com tampoc comporta cap relació precontractual o contractual.

CRÈDIT ANDORRÀ, SA presta els seus serveis en compliment i de conformitat amb la legislació andorrana en general, i més específicament amb la legislació sobre serveis i productes  bancaris i financers sota la supervisió dels reguladors corresponents. Les societats del Grup Crèdit  Andorrà presten els seus serveis en compliment i de conformitat amb la legislació vigent en cada moment en la seva respectiva circumscripció; en aquest sentit, la informació bancària i financera com també les tarifes vigents en cada circumscripció es publiquen en cada un dels webs de les societats del Grup. L’accés al web o a determinats serveis podrà estar limitat a algunes persones per raó de la normativa d’aplicació en determinats estats.

Ús del lloc web

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari d'aquest, la qual cosa implica l'acceptació de les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es produeixi l'accés. En aquest sentit, CRÈDIT ANDORRÀ, SA recomana a l'usuari llegir atentament aquestes condicions cada cop que accedeixi al lloc web. L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars. CRÈDIT ANDORRÀ, SA podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, com també alguns o tots els seus continguts, i modificar les condicions generals i/o les condicions particulars requerides per utilitzar-los.

L’usuari es compromet a usar de manera correcta, adequada i lícita el contingut del present lloc web. El Banc adverteix expressament que la informació continguda en el present lloc web no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota jurisdiccions que requereixin el compliment de normativa i requisits específics sobre divulgació de la informació de productes, serveis financers i/o bancaris; el Banc declina qualsevol responsabilitat en aquest sentit. La informació continguda en el web no ha estat preparada a requeriment de cap inversor en particular, ni atén cap situació financera determinada. Els productes exposats poden no ser adequats per a tots els inversors i/o usuaris.

Accés al lloc web

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, CRÈDIT ANDORRÀ, SA es reserva, d’acord amb la legislació vigent, el dret a limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu la política de privacitat). L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, raó per la qual no es permet la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

Continguts del lloc web

CRÈDIT ANDORRÀ, SA es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, com també la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades en el subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu. En aquest últim cas, aquesta circumstància es comunicarà als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, CRÈDIT ANDORRÀ, SA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, ja siguin propis o d'altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'usuari serà pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats al TITULAR DEL WEB en aquest sentit. CRÈDIT ANDORRÀ, SA no serà responsable de cap tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa derivats de la informació adquirida o accedida a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o la transmissió, o de fallades en la línia. No es permet transmetre o enviar a través del lloc web cap contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de CRÈDIT ANDORRÀ, SA o de tercers. En qualsevol cas, CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència, en aquest lloc web, de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, a eliminar-los o impedir-ne l’accés. Això no obstant, no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial, com també els drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, i els vincles que s'estableixin des d'aquest a d’altres pàgines són propietat exclusiva de CRÈDIT ANDORRÀ, SA, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica denominativa del Banc o de les entitats del Grup que el conformen, són propietat exclusiva del Banc o de les entitats que el conformen. Qualsevol ús indegut d’aquests per una persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi al web. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d'aquest web sense l’autorització prèvia escrita de CRÈDIT ANDORRÀ, SA.

De conformitat amb això, corresponen a CRÈDITANDORRÀ, o a les societats del grup, si escau, els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, com també qualsevol altre de naturalesa patrimonial sobre els signes anteriorment esmentats. Tot això sense perjudici dels drets morals que sobre l'autoria d'aquests poguessin correspondre als seus autors.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas CRÈDIT ANDORRÀ, SA l’exercici de tots aquells mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.

Protecció de Dades Personals

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament de les seves dades és Crèdit Andorrà, amb domicili social a l’Avinguda Meritxell, 80, AD 500 Andorra la Vella, adreça de correu electrònic: info@creditandorragroup.com, i telèfon +376 88 88 88.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades de Crèdit Andorrà i com pot posar-se en contacte amb ell?
El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Crèdit Andorrà i se n’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpo@creditandorragroup.com

Quines dades personals tractarem?
Crèdit Andorrà tractarà les següents categories de dades personals subministrats voluntàriament per les persones interessades directament o a través d’intermediaris, i els que s’obtinguin mitjançant gravació de converses telefòniques o com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d’Internet o un altre mitjà, amb motiu del desenvolupament del contracte o de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, fins i tot un cop finalitzada la relació precontractual o contractual:

 • Les seves dades identificatives, com ara nom i cognoms, NIF, etc.
 • Les seves dades de contacte: domicili, telèfon, adreces (incloses les seves adreces postals i electròniques), etc. 
 • Dades de les seves característiques personals, com ara estat civil, sexe, data i lloc de naixement, edat, nacionalitat, professió, etc.
 • La seva signatura manuscrita, digital i/o electrònica.
 • Claus d’accés, usuaris, codis, etc. que utilitzi en la seva relació amb nosaltres i en els diferents canals.
 • Les dades derivades de la relació comercial.
 • Les dades de navegació web en llocs del Grup Crèdit Andorrà o de tercers amb els que s’hagi assolit un acord.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Crèdit Andorrà tractarà les dades personals subministrades per a les finalitats següents:

 • La gestió dels productes i serveis que té contractats amb Crèdit Andorrà i/o el compliment del contracte o precontracte, així com de les obligacions legals.
 • La realització d’estudis i càlculs estadístics, enquestes, anàlisis de tendències del mercat i control de qualitat.
 • La tramitació, seguiment i actualització de qualsevol sol·licitud d’informació, relació negocial, precontractual o contractual, de qualsevol de las diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà.
 • El manteniment i gestió integral i centralitzada de la seva relació amb les diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà.

Totes les dades recavades, així com els tractaments i finalitats indicats anteriorment, són necessaris o guarden relació amb l’adequat manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual.

Només quan no s’hi hagi oposat, entra dintre de les finalitats acceptades l’enviament d’informació i publicitat, inclús per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, articles promocionals i campanyes de fidelització de Crèdit Andorrà i de les diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà o d’aquelles entitats terceres amb què qualsevol empresa del Grup Crèdit Andorrà hagi subscrit acords de col·laboració; l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de marketing amb l’objecte d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular, tant si es formalitza o no alguna operació, com en el seu cas, un cop extingida la relació contractual existent.

Amb la finalitat d’executar adequadament els contractes que subscrigui i de poder oferir-li productes i serveis en base a la informació facilitada, elaborarem diferents perfiles en funció tant dels seus interessos i necessitats com de l’estratègia de negoci del Grup Crèdit Andorrà, i com a conseqüència es podran adoptar decisions automatitzades en base a aquests perfils.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
A continuació l’indiquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals:

1. En compliment d’un contracte o per gestionar els productes i serveis que té, que pugui sol·licitar o que pugui contractar amb Crèdit Andorrà, en base al compliment de les obligacions legals imposades per les lleis i, entre elles, per la normativa bancària de serveis d’inversió o de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre d’altres, així com la Normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.

2. Quan ens dona el seu consentiment per: (i) oferir-li productes i serveis de Crèdit Andorrà, del Grup Crèdit Andorrà i de tercers; (ii) comunicar les seves dades a societats del Grup Crèdit Andorrà perquè els hi puguin oferir; o (iii) utilitzar la seva informació de forma anònima sense cap característica que el pugui identificar amb la finalitat de realitzar anàlisis i estudis estadístics propis o de tercers.

3. Per interès legítim de Crèdit Andorrà, perquè des de Crèdit Andorrà puguem atendre millor les seves expectatives i puguem incrementar el seu grau de satisfacció com a client en desenvolupar i millorar la qualitat de productes i serveis propis o de tercers, així com realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguin resultar d’interès. Per aconseguir-ho, necessitem utilitzar la seva informació sobre el seu ús de productes, serveis i canals de Crèdit Andorrà, de forma anònima, sense cap característica que el pugui identificar.

Tanmateix, per interès legítim de Crèdit Andorrà, per tal de ser un banc proper a vostè com a client i poder acompanyar-lo durant la nostra relació contractual, podríem posar-nos en contacto amb vostè per felicitar-lo amb motiu de determinades ocasions especials.

Aquests interessos legítims respecten el seu dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimidat personal i familiar.

Durant quant de temps conservarà Crèdit Andorrà les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini determinat en base als criteris següents: (i) obligació legal de conservació; (ii) durada de la relació contractual i atenció de qualsevol de les responsabilitats derivades de dita relació; i (iii) sol·licitud de supressió en els supòsits en què s’escaigui.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Crèdit Andorrà podrà comunicar les seves dades, exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, a altres entitats pertanyents al Grup Crèdit Andorrà (www.creditandorragroup.ad), filials i participades, Fundació Crèdit Andorrà, així com a tercers amb els quals subscrigui acords de col·laboració.
Tanmateix, qualsevol entitat pertanyent al Grup Crèdit Andorrà (www.creditandorragroup.ad), filials i participades, pot comunicar les dades personals a qualsevol de les abans indicades entitats, amb la finalitat de mantenir una gestió integral i centralitzada de la relació dels interessats amb les diferents entitats del Grup Crèdit Andorrà i que els interessats es puguin beneficiar de l’accés a les seves dades des de qualsevol d’elles, respectant en tot cas la legislació aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que als interessats els hi sigui comunicada cada primera comunicació que s’efectuï.
En el marc de les comunicacions indicades en el paràgraf anterior, es podran realitzar transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l’abast establert a la normativa vigent, vostè té dret a:

 • Confirmar si estem tractant dades personals que el concerneixen o no, a accedir a aquestes dades i a la informació relacionada amb el seu tractament.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats perquè foren recollides, cas en el qual deixarem de tractar les dades excepte per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament podran ser tractades amb el seu consentiment, a excepció de la seva conservació i utilització per a l’exercici o la defensa de reclamacions o amb mires a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió Europea o d’un determinat Estat membre.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, cas en el qual deixarem de tractar les dades, excepte per a la defensa de possibles reclamacions.
 • Rebre en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica les dades personals que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat, o a sol·licitar-nos que les transmetem directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible. 
 • Retirar el consentiment atorgat, en el seu cas, per a la finalitat inclosa a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els anteriors drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita i dirigida a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Carrer Dr. Vilanova núm. 15, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra.

L’interessat pot presentar una reclamació davant Agència Andorrana de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través de la pàgina web habilitada a tals efectes per l’Autoritat de Control corresponent.