Les nostres dades

Balanç i resultats (milions d'euros)
20162015
Volum de negoci15.885,0016.576,00
Recursos de clients13.068,0013.583,00
Inversió creditícia2.817,002.993,00
Marge financer51,4256,26
Marge ordinari239,33247,25
Marge d'explotació78,10107,52
Resultats atribuïts al Grup65,0072,00
Ràtios (%)
20162015
Solvència21,72%21,82%
Liquiditat59,03%65,14%
ROE10,15%11,92%
ROA1,09%1,19%
Eficiència52,98%45,58%